Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM vừa báo cáo UBND thành phố về công tác tài nguyên và môi trường của đơn vị trong tháng 2/2024, trong đó có tiến độ cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận nhà đất). 

Cụ thể, trong hai tháng đầu năm 2024, Sở TN&MT TP.HCM đã cấp tổng cộng 67.750 giấy chứng nhận nhà đất. Bình quân, mỗi ngày có 1.129 giấy chứng nhận nhà đất được cấp. 

Số lượng giấy chứng nhận nhà đất cấp trong hai tháng đầu năm 2024 tăng 18.798 giấy so với hai tháng đầu năm 2023.