UBND TP.HCM vừa báo cáo Bộ Xây dựng về kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. 

Liên quan đến trách nhiệm của địa phương, UBND TP.HCM cho biết đã tổ chức các cuộc họp, làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án, nhất là các dự án lớn để lắng nghe các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền với tinh thần chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Theo UBND TP.HCM, đến nay, Tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố đã tổ chức 4 phiên họp để tháo gỡ các vướng mắc pháp lý chung và từng dự án.