Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM vừa báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2023. 

Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận nhà đất), 9 tháng đầu năm nay, Sở TN&MT đã cấp tổng cộng 5.480 giấy chứng nhận lần đầu cho các tổ chức, cá nhân. 

Trong đó, giấy chứng nhận nhà đất cấp cho cá nhân chiếm chủ yếu, với 5.436 giấy chứng nhận. Chỉ có 44 giấy chứng nhận nhà đất được cấp cho tổ chức.